A kémia tanszék története

Tanszékünk a főiskolával egyidős. Az intézmény 1948. évi debreceni megalakulását követően 1949 nyarától Egerben működik. Életét és munkáját a következő tanszékvezetők irányították: Dr. Bot György egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora (1948-51); Török Lajos okl. vegyész (1951-52); dr. Szőkefalvi-Nagy Zoltán főiskolai tanár, a kémia (történeti) tudományok kandidátusa (1952-60); dr. Szűcs László főiskolai tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (1960-92) és dr. Rácz László főiskolai tanár (1992-).

Tanszékünknek az elmúlt időszakban 22 oktatója volt, akik közül öt főállású és két óraadó tanár ma is a kémia tanszéken tanít.
 

Tanszékünk tagjai voltak:

 Török Lajosné (1949-54), Török Lajos (1950-55, meghalt 1982-ben), Bilincsi Lajos (1951-55), dr. Szőkefalvi-Nagy Zoltán (1952-80, meghalt 1980-ban), dr. Bessenyei János (1960-90), dr. Gaál István (1961-93), dr. Sárik Tibor (1962-91), dr. Molnár Dezső (1964-88), dr. Kerey Miklós (1973-88, meghalt 1988-ban), dr. Prokai Béla (1988-96), Kis-Benedek Gyuláné (1990-1995)., Kovács Zsuzsanna főiskolai docens1994-től (1992-től óraadó), meghalt 2004-ben), dr. Lékó László főiskolai adjunktus 1993-tól (1992-től a növénytani tanszék)-2004-ig, dr. Szűcs László ny. főiskolai tanár (1952-től-1992-ig, óraadó volt haláláig, 2003-ig), Farkas Piroska laboráns 1983-tól 2004-ig, Varga Attila főiskolai adjunktus1992-től (1970-től gyak.isk.) 2005-ig.

 Jelenleg itt dolgozó főállású és óraadó oktatók:

 dr. Rácz László főiskolai tanár 1968-tól, dr. Csutorás Csaba főiskolai docens 1996-tól, , dr. Murányi Zoltán főiskolai docens1990-től, Oldal Vince főiskolai adjunktus1988-tól,  B. Tóth Szabolcs gyakorlatvezető tanár 2001-től, valamint prof.dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár (KLTE)1992-től 2000-ig, prof. dr. Liszi János egyetemi tanár (VE) 1996-tól 2003-ig, Dr Valiskó Mónika egyetemi adjunktus (VE) 2003-tól, Dr. Berényi Sándor egyetemi docens (DE) 2001-től 2003-ig, mint óraadók.

 A kémia szakos tanárképzést Tóth Miklósné adminisztrátor 1968-tól,  Veres Tamás laboráns 1981-től segíti.

 A főiskola Egerbe kerülésével (1949) a tanszék a központi épületben (a volt Líceumban) nyert elhelyezést, ahonnan 1970 januárjában került jelenlegi helyére a "C" épületbe.

A tanterv, a képzési mód, a szakpárosítás többször jelentős módosításon ment át az elmúlt öt évtized folyamán. A kétéves kétszakos (1949-54), a hároméves kétszakos (1954-59), a négyéves háromszakos képzésről 1964-ben tértünk át a 4 éves kétszakos képzésre, ami az utóbbi években egyszakos képzésre is lehetőséget adott. Hosszú évtizedekig legállandóbb volt a matematika-kémia és biológia-kémia szakpárosítás, de átmenetileg volt kémia-népművelés és kémia-technika szakos képzés is. A szabad szakpárválasztással a kémiához történelem, magyar, hittan, angol, német, testnevelés, fizika szakok is társulnak jelenleg is, a bolognai képzésig.

Ötvenegynéhány év elteltével egyértelműen úgy érezzük, hogy szakmai oktatásunkat sikerült fokozatosan olyan szintre emelnünk, mely a mai kor követelményeinek megfelel és ma már szinte hasonlíthatatlan a kezdeti évek kényszerűen rövid képzésének szakmai és tudományos tartalmához. Ez a megállapítás különösen azért is jelentős, mert a 90-es évek első felében azt a tanszéki tanári gárdát (mintegy 5 fő), akik korábban mintegy 30 éven keresztül együtt dolgozva színvonalasan szolgálták a kémia szakos tanárképzés ügyét, szerencsésen kiválasztott, jól képzett fiatal kollégák váltották fel. Ez a generációváltás nem okozott törést a tanszék félévszázados oktató-nevelő munkájában. Elmondható az is, hogy a modern kihívásoknak a szakmai továbbképzéseket vállaló kollégák eleget tudnak tenni.

A tanszék megterhelő feladatot látott el, amikor évek hosszú során át szervezte és vezette - főleg 3 megye vonatkozásában (Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád) - a kémia szakos tanárok komplex továbbképzését. 1985-től kezdődően bekapcsolódtunk továbbá a kémiatanárok intenzív továbbképzésébe, ahol a 10-20 évvel ezelőtt végzettek szakmai ismereteit újítottuk fel. 1968-tól 1973-ig a katonai főiskolán is oktattunk alapozó természettudományos ismereteket.

Mint minden felsőoktatási intézményhez, úgy a kémiatanárok életéhez is hozzátartozott az oktatók tudományos tevékenysége is. Ezt - főleg az első évtizedben - sajnos, az a felfogás határozta meg, miszerint egy tanárképző főiskolán nem elsődleges fontosságú a tudományos tevékenység. Az oktatók így csupán egyéni belső igényből fakadóan végezték e tevékenységet a lehetőségekhez illeszkedő témákban.

Egykori kollégánk, dr. Szőkefalvi-Nagy Zoltán volt az első a tanszéken, aki tudományos kutatóként a magyar kémiatörténettel foglalkozott. Több könyve és számtalan tanulmánya jelent meg e témából és az első kandidátusi értekezés is (1964).

Műszaki kémiai kutatásban 1971-ben a második kandidátusi fokozat is megszületett tanszékünkön (dr. Szűcs László), majd ezt követték az egyetemi doktori munkák. Dr. Sárik Tibor (1971), dr. Gaál István (1975), dr. Bessenyei János (1972). Ezzel párhuzamosan tanszékünk 3 oktatója által létrehozott spektroszkópiai laboratóriumunkban végzett mérésekkel színképelemzési témakörből írta és védte meg dr. Molnár Dezső (K-gőz vizsgálata, 1973), dr. Rácz László (üregkatód-sugárforrás, 1978) és dr. Kerey Miklós (síkkatód-sugárforrás, 1987) doktori disszertációját.

1979-ben kezdődően a főiskola akkori külföldi partnerintézményeinek kémiai tanszékeivel (Erfurt, Mühlhausen, Besztercebánya és 1985 óta Osztrava) elkezdődött egy pontos tervszerű közösen végzett összehasonlító metodikai kutatómunka is, mely 12 év után, sajnos megszakadt (1991). A külföldi társtanszékekkel az elmúlt években "A környezeti nevelés lehetősége a kémia oktatásában" című témában dolgoztunk együtt. E témában 1994-ben nemzetközi konferenciát is rendeztünk Egerben. Ezen kapcsolódásunkból több közös publikáció született, valamint Rácz László habilitációja és inaugurációja..

Tanszékünk két oktatója (dr. Szűcs László, dr. Sárik Tibor) évtizedeken keresztül tagja volt annak az országos bizottságnak, amely az 1978-as új általános iskolai kémiai tanterv koncepcióján dolgozott. Általános iskolai tankönyveket, szakköri füzeteket, munkafüzeteket, ellenőrző feladatlapokat írtak és sok cikk jelent meg a fenti témákból.

Az 1990-es években a fiatal oktatók belépésével Prokai Béla szerves kémiai technológiából (1994), Murányi Zoltán szervetlen analitikából (1995) készített egyetemi doktori értekezést. Jelenleg a 5 fő állású oktatónkból Rácz László, Csutorás Csaba és Murányi Zoltán Ph.D fokozattal rendelkezik.

Az 1948. évi megalakulás óta, több mint fél évszázada napjainkig az egri főiskola kémia tanszéke nappali tagozaton 1185, levelező tagozaton pedig 570 kémiatanárt adott a magyar közoktatásnak.